Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém Zoologické zahrady Hodonín, příspěvková organizace
podle požadavků zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Podání oznámení

V rámci vnitřního oznamovacího systému Zoologické zahrady Hodonín může oznamovatel podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u povinného subjektu a které:

a)  má znaky trestného činu
b)  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c)  porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

·      finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
·      daně z příjmů právnických osob,
·      předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
·      ochrany spotřebitele,
·      souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
·      bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
·      ochrany životního prostředí,
·      bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
·      radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
·      hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
·      ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
·      ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací
a informačních systémů,
·      ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
·      fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory
podle práva Evropské unie.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která oznámí informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

– závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
– služba,
– dobrovolnická činnost,
– odborná praxe, stáž.

Způsob podání oznámení

A) Písemné podání oznámení

Oznámení lze podat na adrese vnitřního oznamovacího systému prostřednictvím oznamovacího formuláře   https://app.whispero.eu/f/55zll1ojobwgr7y6. Po odeslání oznámení prostřednictvím formuláře se oznamovateli zobrazí ID oznámení. Po jeho zadání na https://app.whispero.eu/followup lze do oznámení vstoupit a není-li již uzavřeno, je možno ho doplnit. U uzavřených oznámení je oznamovatel informován, že došlo k uzavření a v případě přijetí opatření v návaznosti na oznámení je zde pro oznamovatele k dispozici přijaté opatření.

Oznámení lze zaslat v listinné podobě na poštovní adresu U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín (s označením obálky „NEOTVÍRAT – Příslušná osoba, útvar interního auditu, Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace, U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín“). 

Oznámení lze zaslat v písemné podobě elektronicky, a to na e-mailovou adresu  273270339@whispero.eu.

B) Ústní podání oznámení telefonicky

Oznámení lze podat telefonicky na telefonním čísle + 420 239 050 505. Po vytočení telefonního čísla bude oznamovatel vyzván k zadání kódu organizace. Kód organizace je 273 270 339. Po jeho zadání je třeba stisknout mřížku. Oznamovatel následně telefonicky sdělí oznámení a uzavře ho stisknutím mřížky.

Nahrávka je z technických důvodů limitována na 15 minut. Následně bude oznamovateli automaticky přiděleno ID oznámení, formou SMS zprávy. Prostřednictvím ID se oznamovatel může přihlásit na adrese https://app.whispero.eu/followup. Zde může oznámení rovněž doplnit přílohami a sledovat průběh jeho řešení a přijaté opatření po jeho uzavření.

Takto podané oznámení je automaticky zaznamenáno prostřednictvím zvukové nahrávky. Pokud si oznamovatel přeje podat oznámení ústní formou a nesouhlasí se záznamem nebo mu nedostačuje limit délky nahrávky, sjedná si osobní schůzku pro podání oznámení.

C) Osobní podání oznámení (písemné nebo ústní)

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů. Oznamovatel si domluví termín osobního setkání za účelem podání oznámení s příslušnou osobou, uvedenou na adrese vnitřního oznamovacího systému.

D) Oznámením na Ministerstvo spravedlnosti ČR

V případě, že se oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Zoologické zahrady Hodonín, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému naleznete na: https://oznamovatel.justice.cz/.

Anonymní oznámení se nepřijímají.

Odkazy